dijous, 15 de gener de 2009

NOU POSTULADOR GENERAL


El carmelita P. Giovanni Grosso, o.c., és el nou Postulador de les Causes de Canonització dels Carmelites. Fa poc que ens ha escrit per dir-nos que: “La Congregació de la Causa dels Sants, el passat mes de desembre, va declarar ja l’heroïcitat de les virtuts de la Lliberada Ferrarons. Ara el més important és pregar per demanar un miracle, perquè així sigui possible fer avançar la causa fins al final”. També ens desitja un Feliç 2009 ple de benediccions del Senyor.


Ens envia el seu currículum:

Giovanni Grosso
Nascut a Roma el 27 de març de 1958. Després d’haver aconseguit la Llicenciatura en Ciències Polítiques a la Universitat “La Sapienza” de Roma, va entrar a l’Orde dels Carmelites el 1983; va professar el 10 d’octubre de 1984 i va ésser ordenat prevere el 29 de juny de 1989. Acabats els estudis de filosofia i teologia es va doctorar en Història Eclesiàstica per la Pontifícia Universitat Gregoriana.
Ha desenvolupat diferents càrrecs a la Província Carmelitana Italiana: Prior de diferents comunitats (Pisa, Roma Transpontina, Roma Mostacciano), ha estat vicari parroquial en diferents parròquies; durant un trienni ha estat responsable de la formació dels estudiants professos, durant molts anys ha estat membre del Consell provincial com a conseller, assistent i viceprior provincial. També ha estat assistent provincial del Tercer Orde Carmelità i ha treballat molt per la formació espiritual i cultural dels laics. Ha estat membre de la comissió general per a la formació que ha elaborat la segona edició de la Ratio institutionis (Roma 2000), ha col·laborat en la redacció de la Ratio institutionis per les Germanes de Clausura (Roma 2007); ha estat i és membre de la comissió internacional per als laics. Ensenya Història de l’Església i Teologia de la vida Consagrada a la Facultat Pontificia Teològica “Marianum” i també a l’Institut Interdiocesà de Ciències Religioses de Castelli Romani. A més de la tesis doctoral – Il B. Jean Soreth (1394-1471). Priore generale, riformatore e maestro spirituale dell’Ordine Carmelitano, Roma 2007- Ha publicat un llibre de lectio divina sobre els passatges marians – Con Maria figlia di Sion in ascolto della Parola, Padua, 2002 – i nombrosos articles científics i de divulgació en diferents revistes.
Des de novembre de 2007 és Postulador general de l’Orde i President de l’Institutum Carmelitanum, a més de Director de Carmelus i viceprior de la comunitat de la Cúria General.


Giovanni Grosso
Nato a Roma il 27 marzo 1958. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’università degli Studi “La Sapienza” di Roma, è entrato nell’Ordine Carmelitano nel 1983; ha emesso la professione il 10 ottobre 1984 ed è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1989. Al termine degli studi filosofico-teologici, ha conseguito il Dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana.
Ha ricoperto vari uffici nella Provincia Italiana: priore di diverse comunità (Pisa, Roma Traspontina, Roma Mostacciano), è stato vicario parrocchiale in varie parrocchie; per un triennio è stato responsabile della formazione degli studenti professi; per più mandati è stato membro del consiglio provinciale come consigliere, assistente e vice priore provinciale. È stato assistente provinciale del Terz’Ordine Carmelitano e ha lavorato molto per la formazione spirituale e culturale dei laici. È stato membro della commissione generale per la formazione che ha elaborato la seconda edizione della Ratio institutionis (Roma 2000), ha collaborato alla redazione della Ratio institutionis per le Suore claustrali (Roma 2007); è stato ed è membro della commissione internazionale per i laici.
Insegna Storia della Chiesa e Teologia della vita consacrata presso la Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” e presso l’Istituto Interdiocesano di Scienze Religiose dei Castelli Romani. Oltre alla tesi di dottorato – Il B. Jean Soreth (1394-1471). Priore generale, riformatore e maestro spirituale dell’Ordine Carmelitano, Roma 2007 – ha pubblicato un libro di lectio divina su brani mariani – Con Maria figlia di Sion in ascolto della Parola, Padova 2002 – e numerosi articoli scientifici e divulgativi su diverse riviste.
Dal novembre 2007 è Postulatore generale dell’Ordine e Preside dell’Institutum Carmelitanum, oltre che Direttore di Carmelus, vice priore della comunità della Curia Generalizia.