divendres, 2 d’abril de 2010

PARTIDA DE NAIXEMENT DE LLIBERADA

"Als dinou Abril mil vuyt cents y tres en las fonts Baptismals de St. Esteve de Olot Bisbat de Gerona per mí infra escrit fou Batejada Liberata Margarida Rosa nada del dia filla Legitima, y natural de Joan Ferrarons mitjer, ÿ de Theresa Vivés cons! (consorts) Avis Pat! (paterns) Gaspar Ferrarons Pages, ÿ Rosa Trias con! (consorts) Avis Mat! (materns) Felip Vivés mestre de casas, ÿ Margarida Coll con! (consorts) foren Padrins Pere Ferrarons Bracer, Liberata Biarn, y Vivés.
Fra Fran.co (Francisco) Serrat Preb. (Prevere) Vic. (Vicari)"